Generelle betingelsar

Alminnelige hotellregler

Hotell- og restaurantnæringens hovedorganisasjoner i Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge er blitt enige om at følgende regler bør tillempes som alminnelig bransjepraksis i spørsmål som vedrører forholdet mellom hotellgjest og hotellvert.

1. Bestilling og bekreftelse
En bestilling foretatt av en gjest er bindende både for hotellet og gjesten når bestillingen bekreftes av hotellet. Slik avtale kan inngås muntlig eller skriftlig. Ved bestilling over telefon gjelder telefonsamtalen som bekreftelse. Dersom hotellet har mulighet for å gi skriftlig bekreftelse, bør dette skje for at misforståelser skal unngås. Man angir da hvilke tjenester det er inngått avtale om, prisen for disse, samt hvilke regler som gjelder for betaling og avbestilling.
Gjesten forutsettes å gi opplysninger om navn og adresse samt ankomst og avreisetid ved bestillingen. Dersom bestillingen skjer ved en representant for gjesten, må hotellet få oppgitt i hvilken utstrekning denne representant/bestiller er ansvarlig for de forpliktelser som er inngått overfor hotellet, og i hvilken form betaling skal skje.

2. Gjestens ankomst og avreise
Hvis man ikke er enige om noe annet, står rommet til gjestens disposisjon fra kl. 14.00 anskomstdagen. Utsjekking finner sted senest kl. 12.00 avreisedagen.
Ved ankomsten må gjesten gi de personlige opplysninger som er foreskrevet i lov og forskrift, eller av andre grunner er nødvendig for hotellets virksomhet.

3. Sen ankomst
Et bestilt rom holdes til kl. 18.00 ankomstdagen dersom man ikke er blitt enige om et senere tidspunkt.

4. Avbestilling og uteblivelse (No show)
En avtale om reservasjon av et hotellrom er bindende for begge parter. Dersom den ene parten bryter avtalen, er vedkommende forpliktet til å betale erstatning til den andre parten. Dersom hotellet har hatt spesielle omkostninger på grunn av bestillingen, erstatter gjesten disse omkostninger fullt ut.
Erstatning for rom som ikke blir tatt i bruk, beregnes etter følgende praksis, når det gjelder enkeltgjester:

a) Alminnelig grunnregel
Dersom gjesten uteblir uten avbestilling (No show), betaler gjesten romprisen for et døgn.

b) Sen avbestilling
Avbestilles rommet senest kl. 12.00 dagen før ankomsten, avstår hotellet fra sine erstatningskrav overfor gjesten. Skjer avbestilling senere enn dette tidspunkt, og rommet ikke kan leies ut til en annen gjest, betaler gjesten prisen for 1 døgn.

c) Særregel om bestilling på et hotell av opphold på minst 3 døgn eller et weekendarrangement:

  • No show: Gjesten betaler prisen for de avtalte tjenester, men maksimum for 3 døgn.
  • Sen avbestilling: For at hotellet skal avstå fra erstatning, må avbestilling være gjort senest 14 dager før ankomst. Skjer avbestilling senere, og rommet ikke leies ut til annen gjest, betaler gjesten samme erstatning som ved No show.

ILLUSTRASJON
kjem

her

 

LOKAL REGEL.  

ARBEIDSKLEDE – Work clothes
KJELEDRESS – COVERALLS

Takk for att du hjelper å halda hotellet reint.
Du bruke sivile klede/sko inne på hotellet.

Thank you for helping to keep the hotel clean.
We wear civilian clothes/shoes inside the hotel.